लेखापरीक्षणका लागि दरखास्त आह्वान ।

2076-05-13

 

विषय : लेखापरीक्षणका लागि दरखास्त आह्वान ।
यस क्याम्पसको आ.व. २०७५/०७६ को सम्पूर्ण आय–व्ययको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भएकोले मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट यही २०७६ भाद्र २७ गते भित्र यस क्याम्पस कार्यालयमा आइपुग्ने गरी लेखा परीक्षणको पारिश्रमिक समेत खुलाई रीतपूर्वकको सिलबन्दी दरखास्त आह्वान गरिन्छ । 
 .... ..........
 क्याम्पस प्रमख