स्नातक तह चौथो वर्षको कक्षा संचालन सम्वन्धी सूचना !!!

2076-02-29

 

विषय : स्नातक तह चौथो वर्षको कक्षा संचालन सम्वन्धी सूचना

 

यस क्याम्पसको शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ को स्नातक तह चौथो वर्षको कक्षा २०७६ साल श्रावण ५ गते देखि संचालन गरिने व्यहोरा सम्वन्धीत सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिन्छ ।

 

 

……………………

क्याम्पस प्रमुख